Ang mga benepisyo mo sa VA at DoD ay makukuha on line. www.ebenefits.va.gov
 

Panrehiyong Tanggapan sa Benepisyo ng Maynila

Kilalanin ang Koponan ng mga Namumuno

 

Mary Souza

Mary Souza
Pansamantalang Direktor

Si Bb. Mary Souza ay napili bilang Kahaliling Direktor ng U.S. Department of Veterans Affairs (USDVA) Manila Regional Office and Outpatient Clinic, simula noong Hunyo 2015. Si Bb. Souza ay may pananagutan sa epektibo at maaasahang pangangasiwa, kontrol at operasyon ng medikal at di-medikal na mga benepisyong ipinatutupad ng USDVA para sa Veterans, sinusustentuhan, at kanilang mga naulila na nakatira sa Pilipinas. Kabilang sa mga benepisyong ito ang kabayaran sa kapansanan, pensyon, bokasyong rehabilitasyon, at programa sa Filipino Veterans Equity Compensation (FVEC).

Bago ang kanyang kasalukuyang posisyon, si Bb. Souza ay nagsilbi bilang Executive Management Officer ng Department of Veterans Affairs Western Area Office mula Enero 2014. Nagsilbi siya bilang pangunahing tagapayo sa Direktor ng Lugar at mga tauhan ng pangasiwaan sa Lugar sa lahat ng aspekto ng kalidad at pagganap na mga aktibidad. Idiniin niya ang mga priyoridad na itinatag ng Kalihim ng Tanggapan ng Veterans Affairs at ang Kalihim para sa mga Benepisyo sa pamamagitan ng ekspertong gabay at direksyon sa Mga Tanggapan ng Panrehiyong Lugar upang makamit ang pinakamataas na paggganap sa lahat ng lugar ng programa.

Nagsimula ang karera ni Bb. Souza sa Veterans Benefits Administration noong 1998 sa Panrehiyong Tanggapan ng VA sa Portland bilang Tagapagsuri ng Claims ng Veterans. Ang kanyang karera ay pangunahing nakasentro sa VA sa linya ng negosyo sa Pasahod at Pensyon kung saan ginampanan niya ang posisyon sa pagdaragdag ng responsibilidad kabilang ang Espesyalista sa Rating, Superbisor sa Tagapangasiwa at Tagapagsuri sa Field, at Kinatawan sa Serbisyo ng Pamamahala sa Veterans (Coach). Nagkaroon ng karagdagang responsibilidad bilang Coordinator ng Mga Kababaihang Beterano sa Panrehiyong Opisina, Espesyalista sa Pagtulong sa Sundalo, Opisyal sa Pagtulong sa Mga Nasalanta, Opisyal ng Pampublikong Ugnayan at Opisyal sa Pagkapribado.

Si Bb. Souza ay kasalukuyang nakatira kasama ng kanyang asawa na si David, at ang kanyang mga anak na babae na sina Elizabeth at Ashlee, sa Lungsod ng Makati sa Pilipinas.


Vicki Randall

Vicki Randall
Tagapangasiwa ng Klinika

Si Vicki Randall ay naging Tagapangasiwa ng Klinika ng VHA Outpatient Clinic sa Maynila sa Pilipinas noong Hulyo 15, 2012. Nagsimula si Bb. Randall sa kanyang karera sa VA noong Enero 2000.

Bago ang kanyang pagtatalaga sa Maynila, si Bb. Randall ay nagsilbing Espesyalista sa Health Systems para sa Hepe ng Tauhan sa Lungsod ng Oklahoma sa VA Medical Center mula Hulyo 2005 hanggang Hulyo 2012. Noong 2010, ang Direktor ng Medical Center ay nagpalawak ng kanyang mga tungkulin at detalyado si Bb. Randall na magsilbi bilang contract liaison sa pagitan ng VISN, tauhan ng lokal na kumukontrata at pamunuan ng medical center. Responsable siya sa pagsusuri ng mga kahilingan sa kontrata ng medical center, mga serbisyo, supply, kontrata ng mga nursing home, at mga outpatient clinic na nakasentro sa komunidad.

Kabilang sa karagdagang responsibilidad ang paglilipat ng kontrata sa FTE at kinilala niya ang mga oportunidad upang bawasan ang gastos sa pagbili ng mga kagamitang pang-emergency,serbisyo at pagkukumpuni. Mula Enero 2000 hanggang Hulyo 2005, nagsilbi siya bilang Coordinator ng Edukasyon kung saan binuo niya ang programa sa unang edukasyon para sa VA Medical Center sa Lungsod ng Oklahoma. Pinamunuan niya ang Komite ng Edukasyon ng VISN 16, tumulong sa pag-unlad ng Emerging VA Leadership Program (EVAL), ang Leadership Development Institute (LDI) at Mga Programa sa VISN 16 Cornerstone Supervisory Training. Pinamunuan niya ang maraming lokal, panrehiyon at pambansang komite. Namuno siya sa maramihang espesyal na proyekto, nagsilbi bilang Pansamantalang Hepeng Opisyal ng Logistics, Pansamantalang Kaugnay na Direktor at Pansamantalang Direktor ng Medical Center.

Bago ang pagsali sa VA, nagsilbi siya bilang Direktor ng Akademiko at mga Serbisyo sa Mag-aaral sa Health Sciences Center ng Unibersidad ng Oklahoma.

Nagtapos si Bb. Randall ng Bachelor of Science in Health Services Administration mula sa Unibersidad ng Lungsod ng Oklahoma at Master's in Education in Adult and Higher Education Administration mula sa Unibersidad ng Oklahoma.

Si Bb. Randall ay kasal, may tatlong anak at limang apo. Nakatira siya kasama ng kanyang asawang si Rick sa Lungsod ng Makati sa Pilipinas.


Christian Mejia

Christian Mejia
Hepe ng Sangay sa Suportang Mga Serbisyo

Nagreport si Christian Mejia sa Manila Regional Office & Outpatient Clinic bilang Hepe ng Support Services Division (SSD) noong Enero 23, 2017. Nagsisilbi siya bilang Hepe ng Pananalapi sa estasyon, Tagapagpatupad, Logistik, at Suporta sa Mga Pasilidad para sa mga operasyon ng VBA at VHA.

Bago ang kanyang kasalukuyang posisyon, nagsilbi si G. Mejia bilang Systems and Procedures Analyst sa Tanggapan ng Resource Management sa Sentrong Tanggapan ng VA. Sa posisyong ito, nagbigay siya ng tulong sa pinansiyal na patakaran at programang pangangasiwa sa iba’t ibang antas ng organisasyon. Pinangasiwaan ni G. Mejia ang travel card at mga travel policy program sa buong VBA, at nagbigay ng tulong sa mga grupo ng tagatiyak sa kalidad sa oras ng pagbisita sa lugar ng VBA. Kasama sa iba pang mga responsibilidad ni Christian ang pagtulong sa pagsisikap ng VBA na bawasan ang hindi angkop na pagbabayad alinsunod sa Batas Sa Pagtanggal At Pagbawi ng Hindi Angkop Na Pagbabayad o Improper Payments Elimination and Recovery Act (IPERA), pagtulong sa programa ng pagbili ng card sa buong VBA, at pagsisilbi bilang Eksperto sa Paksa ng mga grupong nagtatrabaho sa pagsulat muli ng patakarang pinansiyal sa buong VA.

Nagsimula sa G. Mejia sa kanyang karera sa Veterans Benefits Administration noong 2006 sa Panrehiyong Tanggapan sa Seattle, at tinanggap ang posisyon sa Finance and Accounting bago maging Administratibong Opisyal. Sa posisyong ito, sinuportahan niya ang pinansyal na polisiya at proseso ng implementasyon at pangangasiwa. Pinangasiwaan ni Christian ang maramihang programa at proyekto sa RO kabilang ang lokal na implementasyon ng mga pinansiyal na sistema, administratibong sistema, at mga proyekto ng maliliit ng konstruksyon at pagdidisenyo ng espasyo.

Si G. Mejia ay nagtapos ng 2011 VBA Leadership Enhancement and Development (LEAD) na Programa, at nakumpleto ang Programa ng Pagsasanay sa Kakayahang Mangasiwa sa VHA VISN 20. Mayroon siyang Bachelor’s Degree sa Finance sa Unibersidad ng Seattle at kasalukuyang ipinagpapatuloy ang kanyang Master’s Degree sa Public Administration. Sa kanyang libreng oras, nasisiyahan si Christian sa paglalakbay kasama ang kanyang asawa at dalawang anak, at nananatiling aktibo sa lokal na komunidad ng Brazilian Jiu-Jitsu.


Glenda Taylor

Glenda Taylor
Pansamantalang Tagapangasiwa ng VSC

Kasalukuyang nagsisilbi sa Bb. Glenda Taylor bilang Kahaliling Tagapangasiwa ng Veterans Service Center, U.S. Department of Veterans Affairs (USDVA) Manila Regional Office at Outpatient Clinic, simula noong Enero 2017. Nagsisilbi si Bb. Taylor bilang Amerikanong Opisyal sa Emhabada ng Estados Unidos sa Maynila. Bilang Kahaliling Tagapangasiwa ng Veterans Service Center, responsibilidad niya ang pangangasiwa at operasyon ng lahat ng benepisyong pinangasiwaan ng USDVA para sa mga Veteran, sinusustentuhan, at kanilang mga naulila na nakatira sa Pilipinas, kung saan kabilang ang kabayaran sa kapansanan, pensyon, dependency and indemnity compensation (DIC), pensyon sa pagkamatay, programa sa Filipino Veterans Equity Compensation (FVEC), edukasyon, at programa sa pinagkakatiwalaan.

Bago ang kanyang kasalukuyang posisyon, nagsilbi si Bb. Taylor bilang Kahaliling Tagapangasiwa ng Veterans Service Center at Tagapagturo sa Panrehiyong Opisina sa Maynila simula Hunyo 2012 hangggang Enero 2017. Nagsimula si Glenda sa kanyang karera sa pederal na pamahalaan noong Abril 1987 bilang Personnel Clerk sa Human Resources saVA Medical Center, New Orleans, Louisiana. Noong Enero 1991 hinirang siya bilang Kahaliling Tagapangasiwa sa Sangay ng Pagdededisyon sa Panrehiyong Tanggapan ng New Orleans Regional. Nagtrabaho si Bb. Taylor sa iba’t ibang posisyon sa Panrehiyong Opisina kabilang ang Tagapagsuri sa Paghahabol ng Veterans, Tagapayo sa Benepisyo ng Veterans, Espesyalista sa Pagraranggo, at Coach. Nagtrabaho rin siya bilang Management Analyst sa Data Management Office (DMO) sa Sentrong Tanggapan ng VA Central, Superbisor ng Quality Assurance para sa Progrma ng Pagsusuri sa Sahod at Pensyon Compensation, sa Sentrong Tanggapan ng VHA, sa labas ng Nashville, Tennessee at Tagapayo para sa Sentrong Tanggapan ng VA sa mga tauhan ng Systematic Technical Accuracy Review (STAR).

Pumasok si Bb.Taylor sa Northeast Louisiana University sa Monroe, LA Major in Business Administration. Kasalukuyang naninirahan si Bb. Taylor kasama ang kanyang asawa na si David sa Lungsod ng Makati, Pilipinas. Gustong-gusto niya ang panonood ng basketbol, pangingisda at paglalakbay.