Ang mga benepisyo mo sa VA at DoD ay makukuha on line. www.ebenefits.va.gov
 

Panrehiyong Tanggapan sa Benepisyo ng Maynila

Mga Oras ng Pagbisita

Oras ng Operasyon: Bukas sa publiko nang Lunes – Biyernes, 7:30 am–4 pm

Ang mga tagapayo sa benepisyo ay available sa pamamagitan ng walk-in o sa pamamagitan ng lamang ng appointment simula 8 am hanggang 4 pm, Lunes hanggang Biyernes. Para sa mga katanungan at appointment kasama ang aming mga tagapayo sa benepisyo, ang aming numero ay:

Metro Manila Trunk Line: 632-550-3888
Sa labas ng Metro Manila na numero ng toll-free: 1-800-1-888-5252
Numero ng Fax: 632-550-3944