Ang mga benepisyo mo sa VA at DoD ay makukuha on line. www.ebenefits.va.gov
 

Panrehiyong Tanggapan sa Benepisyo ng Maynila

Katayuan sa pagtatrabaho ng Mga Empleyado

 

Update sa Sitwasyon

Ang Tanggapan ng Panrehiyong Benepisyo sa Maynila ay bukas at nagtatrabaho sa karaniwang mga oras.

Sa oras ng idineklarang emergency sa VA:

Kung hindi ka makapunta at hindi makontak ang iyong superbisor, magpunta sa VA Employee Emergency Information website para magpaskil ng impormasyon tungkol sa iyong status sa emergency na ito.

Helpline sa Empleyado ng VA:

Sa oras ng mga emergency, maaaring tumawag ang mga empleyado ng VA sa 1-866-233-0152 para sa tulong at impormasyon tungkol sa pasilidad ng VA.