Attention A T users. To access the menus on this page please perform the following steps. 1. Please switch auto forms mode to off. 2. Hit enter to expand a main menu option (Health, Benefits, etc). 3. To enter and activate the submenu links, hit the down arrow. You will now be able to tab or arrow up or down through the submenu options to access/activate the submenu links.
 

Panrehiyong Tanggapan ng Maynila

Mga Oras ng Pagbisita

Oras ng Operasyon: Bukas mula Lunes – Biyernes, 8:00am – 3:00pm

Ang mga tagapayo sa benepisyo ay maaaring makausap telepono or sa pamamagitan ng isang appointment simula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Para sa mga katanungan at appointment hinggil sa aming mga tagapayo sa benepisyo, ang aming numero ay:

  • Metro Manila Trunk Line: 632-8550-3888
  • Sa labas ng Metro Manila na numero ng toll-free: 1-800-1-888-5252
  • Numero ng Fax: 632-8550-3944