Ang mga benepisyo mo sa VA at DoD ay makukuha on line. www.ebenefits.va.gov
 

Panrehiyong Tanggapan sa Benepisyo ng Maynila

Kasalukuyang Katayuan sa Pagpapatakbo

 

Update sa Sitwasyon

Ang Tanggapan ng Benepisyong Panrehiyon ng Maynila ay bukas at tumatakbo sa karaniwang mga oras.