Ang mga benepisyo mo sa VA at DoD ay makukuha on line. www.ebenefits.va.gov
 

Panrehiyong Tanggapan sa Benepisyo ng Maynila

Iba Pang Mga Pasilidad ng VA

Ang pasilidad na nakabase sa Pilipinas ay nagsisilbi sa Mga Beterano, Miyembro ng Serbisyo, sa kanilang mga pamilya at naulila. Bukas ito sa publiko simula 7:30 a.m.–4 p.m. Philippine Standard Time.

Outpatient Clinic

Manila Outpatient Clinic
1501 Roxas Blvd.
Pasay City, PI 1302
Telepono: 1-800-1888-8782 (numero ng toll-free para sa mga tumatawag sa buong Pilipinas)
Trunkline: 632-550-3888
Fax: 632-310-5957