Ang mga benepisyo mo sa VA at DoD ay makukuha on line. www.ebenefits.va.gov
 

Panrehiyong Tanggapan sa Benepisyo ng Maynila

Mga Organisasyon sa Serbisyo ng Mga Beterano

Walang Mga Veterans Service Organization na may opisina sa loob ng Regional Benefit Office sa Maynila.